Klasifikace a označování

Plastový spalinový systém Almeva musí být ostatně jako každý komínový systém řádně označen a klasifikován dle příslušných národních norem, které jsou nyní již harmonizovány s evropskými normami. Tyto úkony jsou podstatné zejména pro zatřízení komínového systému do příslušné kategorie spalinových systémů. To následně umožňuje jednoduše určit jaký typ spalinové cesty je potřeba pro daný spotřebič. Jako příklad uvádím dva případy špatného napojení kotle na spalinovou cestu s kterými se v praxi můžeme setkat poměrně často. 1) kondenzační kotel je připojen do klasického šamotového zděného komínu pro podtlak, což je nepřípustné. 2) tzv. „turbo“ kotel s teplotou spalin na hrdle odkoření často až 145 °C je připojen přímo na plastovou spalinovou cestu jako by se jednalo o kondenzační kotel, čímž je hrubě přesažena max. dovolenou bezpečná teplota spalin 120 °C. V takových případech bohužel musí zafungovat bezpečnostní kritérium 150°C. Jedná se o horní mez rozsahu teplot, při které si plast při krátkodobém působení ještě dokáže zachovat své výtečné vlastnosti (na teplotu 150 °C jsou běžně zkoušeny plastové spalinové systémy). Uvedené případy bývají častou chybou nejen všemožných montážních organizací, ale i erudovaných kominíků. Je nutností těmto chybám předcházet, respektovat příslušné zákony, nařízení, vyhlášky a v neposlední řadě se řídit zejména platnými normami a svým dílem tak neohrožovat zdraví a život osob.

Klasifikace a označování podrobně

Všechny komínové díly systému Almeva jsou klasifikovány podle ČSN EN 1443, která stanovuje všeobecné požadavky a základní funkční podmínky pro komíny a označovány dle ČSN EN 14471, jejímž předmětem je posuzování vlastností systémových komínů s plastovými vložkami. Trubky jsou zpravidla označovány potiskem situovaným do řádku se všemi požadovanými údaji. Tvarovky obsahují tzv. „identifikační známku“ (souhrn požadovaných údajů vylisovaných na hrdle).

Celý systém a všechny jeho prvky jsou certifikovány a mají přidělen symbol označení CE, který odpovídá směrnici 93/68/EC. Tento symbol označení CE je spolu s číslem certifikátu 0036 CPD 9165 001 umístěn na jednotlivých komponentech formou nálepky.

Příklad označení trubky:

Almeva PP DN 80x1,9 Z-7.2-3128 TÜV / VKF Nr. Z 14700 / T120 H1 W 2 O-20 R00 EI00 / Charge 07 05

Příklad označení tvarovky:

  • Almeva PP
  • T120;H1;W;2;O-20
  • R00;EI 00(nbb)
  • Z-7.2-3128 TÜV
  • VKF Nr. Z 14700

Vysvětlivky:

Almeva              

obchodní značka výrobce 

pp

typ použitého materiálu PP (polypropylen), někdy může být blíže specifikován přesný druh polypropylenu např. PPH (polypropylen-homopolymer)

DN 80x1,9         

jmenovitá světlost (u plastu je vždy udáván vnější rozměr a tloušťka stěny)

Z-7.2-3128 TÜV

číslo certifikátu (vystavil německý institut pro stavební techniku)

VKF Nr. Z 14700

číslo švýcarského národního požárního certifikátu

T120

teplotní třída (pro teplotu spalin do 120 °C)

H1

tlaková třída (pro vysokopřetlakové komíny do 5000 Pa)

W

třída odolnosti proti působení kondenzátu (pro komíny, které jsou plánovitě provozovány v mokrém provozním režimu)

2

třída odolnosti proti korozi (pro plynná paliva resp. zemní plyn (L, H) a tekutá paliva (LTO s obsahem síry ≤0,2%, kerosin))

O

třída odolnosti proti vyhoření sazí (pro komíny bez odolnosti při vyhoření sazí)

20

vzdálenost od hořlavých stavebních materiálů (odstup 20mm)

R00

tepelný odpor (0 m2.K.W-1)

EI00

požární odolnost (0 minut)

Charge 07 053

číslo šarže (např. v případě výrobní vady slouží k stažení daných prvků z prodeje, složí i pro účely statistiky)

Příklad komínového štítku:

Přestože jednotlivé trubky a tvarovky jsou patřičně označeny již od výrobce, musí být každý komín dodatečně opatřen komínovým štítkem, protože ne vždy po zamontování komínového systému do stavební konstrukce jsou zmíněné popisy čitelné a umístěné na dostupném místě. Štítek charakterizuje danou spalinovou cestu jako celek dle příslušných norem. Musí být nesmazatelný, zřetelný, vyrobený z trvanlivého materiálu, umístěn na viditelném místě, nesmí být přetřen, přelepen, dodatečně odstraněn nebo jinak poškozen. Obsahuje jméno firmy nebo obchodní značku výrobce, označení dle ČSN EN 14471, jmenovitý průměr a tepelný odpor komínu, výrobce a typ spotřebičů, celkový výkon spotřebičů, informace o montážní organizaci (adresa, tel., atd.), datum instalace a číslo revizní zprávy. Umístěný a správně vyplněný komínový štítek, je jeden z mnoha faktorů, které svědčí o erudovanosti montážního pracovníka, který příslušnou práci prováděl.